Monday, 11 November 2013

Pengabaian Hak Isteri

Terdapat beberapa peruntukan di dalam Undang-undang Keluarga Islam negeri-negeri yang memberi peluang kepada mereka menuntut hak mereka menerusi kuatkuasa undang-undang.
Sebagai contohnya, dalam Undang-undang Keluarga Islam Selangor (1985) terdapat beberapa peruntukan membenarkan para isteri menuntut cerai atau fasakh atau khulu' jika diri mereka teraniaya, menuntut nafkah yang diabaikan atau tertunggak, menuntut hak penjagaan anak, menuntut harta sepencarian jika mereka bercerai hidup ataupun mati dan lain-lain (rujuk Bahagian V, seksyen 49, 58, Bahagian VI, seksyen 59-80, Bahagian VII, seksyen 81-88).
Para isteri hendaklah mengambil tahu tentang peruntukan-peruntukan tersebut dan berani menampilkan diri untuk menuntut hak mereka. Maklumat-maklumat seperti ini hendaklah diterapkan lebih awal sebelum sesuatu pasangan itu berkahwin. Suatu modul ringkas tentang peruntukan-peruntukan ini wajarlah disampaikan kepada pasangan yang akan berkahwinan selain hal-hal berkaitan dengn fardu 'ain dan fardu kifayah yang menjadi asas.
Khidmat guaman dapat mereka gunakan sebagai saluran yang tepat ketika menuntut hak mereka jika mereka tidak mampu atau tidak arif mengemukakan aduan atau berhujah di kamar mahkamah. Mereka juga tidak harus teragak-agak untuk mengemukakan aduan kepada pihak keselamatan berkaitan apa-apa penginayaan dan kezaliman menimpa diri mereka tanpa bersifat kasihan atau kerana takutkan maruah diri atau keluarga sendiri tercabar akibat tindakan itu. Kelewatan membuat aduan sehingga setelah hilang kesan pengniayaan atau kegagalan mendapatkan kenyataan doktor berkaitan dengan kecederaan deraan akan melemahkan hujah mereka di hadapan hakim.

Pelbagai Hak Isteri

Di antara pelbagai hak seorang isteri yang menjadi tanggungjawab suami menyediakannya ialah:
 1. Hak terhadap pergaulan yang baik (bagi mengelak penderaan emosi),
 2. Hak terhadap nafkah (zahir),
 3. Hak terhadap nafkah (batin),
 4. Hak terhadap giliran bermalam (masa bersama suami),
 5. 5. Hak mendapatkan bimbingan suaminya dalam pembentukan peribadi dan penghayatan agama (fardu ain dan fardu kifayah),
 6. Hak terhadap keselamatan dan kehormatan diri, dan
 7. Hak terhadap pembantu.
Kegagalan suami dalam memenuhi tuntutan hak-hak ini sedikit sebanyak mengundang kemurungan dalam kehidupan mereka, kalaupun tidak ketegangan dan perceraian. Justeru, para suami hendaklah bertindak segera dan pada kadar kemampuan sendiri dalam menangani hak-hak ini.

Pelbagai Hak Suami
Di sebalik hak-hak tersebut yang menjadi tanggugnjawab suami terhadap isterinya, kita perlu fahami bahawa Islam juga telah mengatur beberapa perkara yang dibebankan ke atas si isteri memenuhinya, antaranya:
 1. Hak ketaatan dan layanan yang baik,
 2. Hak keperluan batin,
 3. Hak kepimpinan rumahtangga, ini termasuk tanpa keluar rumah kecuali dengan keizinannya,
 4. Hak memberi keizinan mengerjakan ibadat sunat,
 5. Hak memberi keizinan orang asing memasuki rumah kediaman,
 6. Hak pemeliharaan maruah dan harta bendanya.
 7. Hak menerima pembayaran zakat harta isterinya jika berada dalam keadaan kesempitan,
 8. Hak mengawal hebahan harta isterinya, dan
 9. Hak terhadap penerimaannya dengan baik,
Disamping itu, terdapat hak terhadap harta sepencarian yang dianggap terbaru di dalam perbincangan ulama' pada masa ini.
Kesimpulan
Dengan mengenali hak-hak ini yang kesemuanya menjadi tanggungjawab pihak yang kedua sama ada suami atau isteri dan merealisasikannya dengan baik, maka kerukunan rumahtangga akan terjamin sepanjang usia. Dengan kedudukan ini tidak akan ada lagi apa yang dinamakan landing husband atau super quin dan sebagainya.
Hakim syarie perlu memahami hak dan tanggungjawab ini ketika menerima aduan mana-mana pihak, sama ada ianya terlaksana atau tidak, kerana inilah punca sebenar keretakkan rumahtangga selain campur tangan orang ketiga yang menjadi racun memusnahkan kerukunan sesebuah rumahtangga.

No comments:

Post a Comment